Thomas Nolf

Airshow Thomas Nolf Mei 1998
Kortrijk
09 Mar 2024

Als afslui­ter van zijn resi­den­tie in Be-Part en rhizome_​stelt Tho­mas Nolf (Kort­rijk, °1986, leeft en werkt in Gent) zijn tij­de­lijk ate­lier open voor bezoek op 9 maart. Om 15u gaan Tho­mas Nolf en Bara­ba­ra De Conin­ck in gesprek over zijn werk, maar ook het publiek is wel­kom om in gesprek te gaan met de kunstenaar.

Tijdens de lockdown herbeleefde Thomas Nolf zijn kinderdroom om piloot te worden. Hij installeerde de nieuwste versie van Microsoft Flight Simulator op zijn computer en begon aan een virtuele reis van Brussel naar Andalusië, de regio waar hij in 2020 een kunstresidentie zou doen bij Arteventura.

Aangekomen in Spanje herinnerde hij zich de slogan “As Real as it Gets”, geschreven op de doos van Flight Simulator 1998. Dit inspireerde hem om mensen op te zoeken die - net als hijzelf - geen piloot zijn geworden, maar toch een weg vonden om zo dicht mogelijk bij hun droom te zijn. Thomas Nolf ging vliegtuigspotters spotten rond de luchthaven van Sevilla en bezocht een man die op zijn zolderkamer een Boeing-cockpit had gebouwd.

Inmiddels heeft Thomas op verschillende plekken in de wereld verder gewerkt aan dit project. Tijdens de residentie bij Be-Part/rhizome_ ging Thomas aan de slag met zijn beelden, geluidsopnames, video’s en fotografeerde hij rond de luchthaven van Heathrow in Londen.

Location

rhizome_ (Kortrijk)
2
8500 Kortrijk

Accessibility

Time

Van 14u tot 18u
Artist talk om 15u

Price

Gratis

______

THO­MAS NOLF stu­deer­de in 2018 af als mas­ter in foto­gra­fie aan het KASK in Gent. Zijn foto­gra­fie werd o.a. opge­no­men in de ten­toon­stel­lin­gen Next Gene­ra­ti­on Plea­se in het BOZAR in Brus­sel (2016) en in Pho­to­book Bel­ge in het FOMU in Ant­wer­pen (2019). Als resul­taat van een 4‑jarig pro­ject in Bosnië en Her­zeg­o­vi­na publi­ceer­de Nolf het boek Pecu­liar Arti­facts in Bosnia & Her­zeg­o­vi­na: An Ima­gi­na­ry Exhi­bi­ti­on bij Art Paper Edi­ti­ons. In 2020 won Tho­mas Nolf de wed­strijd Stimulans.

BAR­BA­RA DE CONIN­CK, licen­ti­a­te in de Romaan­se filo­lo­gie, leid­de het gezel­schap van Jan Fab­re, Trou­bleyn vzw, van 1995 tot 2001. Van­af 2002 tot 2018 was ze artis­tiek direc­teur van diens stu­dio en van inter­na­ti­o­na­le ten­toon­stel­lin­gen (o.a. musée du Lou­vre, Kunst­his­to­ris­ches Muse­um Wenen, Her­mi­ta­ge St. Peters­burg). Sinds 2017 publi­ceert ze over heden­daag­se kunst in het kunst­ma­ga­zi­ne GLEAN (voor­heen HART) en schrijft ze voor cata­lo­gi. Ze is mede­wer­ker bij radio KLARA/​Pompidou. Ver­der ver­zorgt ze de publi­ca­ties van het Vlaams Archi­tec­tuur­in­sti­tuut. De Conin­ck is co-sce­na­ris­te van de docu­men­tai­re Thank God for the Gift van Luc Vry­daghs over Jan Hoet (2024).